Allmänna villkor

1. Bakgrund och definitioner

ENHANZA tillhandahåller produkter och konsulttjänster inom datadriven och processbaserad verksamhetsutveckling med fokus på visuell målstyrning.

Separat AVTAL har tecknats med part som där definieras, nedan kallat “KUNDEN”.

Detta avtal omfattar följande produkt(er), nedan kallat “PRODUKTEN”.

  1. Fortnox integration – system som kontinuerligt och automatiskt hämtar, strukturerar och tillgängliggör information från kundens Fortnox-konto.

Detta avtal omfattar konsulttjänster som beställts av kunden, nedan kallad “TJÄNSTEN”.

Detta avtal omfattar följande arbetsresultat, nedan kallat “ARBETSRESULTAT”.

  1. Anpassade integrationer – kundunik utveckling för andra system än Fortnox som hämtar och tillgängliga data.
  2. Utvecklade datamodeller som strukturerar data för att tillgängliggöra information.
  3. Designa och utveckla rapporter i kalkylark och visuella rapporter (dashboard).

 

2. Avgifter och betalningsvillkor

Avgift för PRODUKTEN och TJÄNSTEN anges i separat offert/avtal.

ENHANZA äger rätt att justera avgifter årligen i enlighet med LCI.

Samtliga betalningar sker mot faktura vilka förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Vi dröjsmål äger ENHANZA rätt att debitera dröjsmålsränta enligt lag.

 

3. Avtalstid

Löpande abonnemang har, om inget annat överenskommits, ingen bindningstid. Dock ska hela fakturabeloppet för varje påbörjad period betalas till fullo. Perioden anges på fakturan.

 

4. Felkorrigering

Felkorrigering av PRODUKTEN ingår i avgiften i de fall funktionen inte motsvarar den som anges i offerten och om orsaken till detta inte är orsakat av KUNDEN själv.

För integration med Fortnox och andra system omfattar PRODUKTEN tillgängliggörandet av datan, inte rapportverktyg från tredje part.

Felkorrigering på en slutlevererad PRODUKT och för vilken KUNDEN inte betalar en löpande avgift för, faktureras löpande enligt gällande timarvode.

 

5. Kostnadsfri support

ENHANZA ger på community.enhanza.com kostnadsfri support och rådgivning på samtliga rapportverktyg i mån av resurser. Frågeställningarna ska vara relaterade till ENHANZA:s verksamhet och erbjudande.

 

6. Utveckling och stöd

I det fall KUNDEN beställer utveckling och stöd faktureras detta enligt villkor för TJÄNSTEN. All utveckling av PRODUKTEN eller stödfunktioner till denna är att beteckna som ARBETSRESULTAT.

 

7. Datahantering och säkerhet

KUNDEN ska tillgängliggöra relevant data och ansvarar för säkerheten av denna fram till den överlämningspunkt till ENHANZA.

ENHANZA är skyldig att hantera och lagra KUNDENs data på ett så säkert sätt att inga obehöriga kan komma åt den.

 

8. Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter till datan från KUNDENs system tillkommer KUNDEN.

KUNDEN kan när som helst begära att deras data, lagrad i system hos ENHANZA, raderas i sin helhet.

Samtliga immateriella rättigheter till PRODUKTEN och ARBETSRESULTAT tillkommer ENHANZA. Kunden erhåller en icke-exklusiv nyttjanderätt till PRODUKTEN och ARBETSRESULTAT under detta avtals gällande.

 

9. Ansvarsbegränsningar

ENHANZA ska inte hållas ansvarig för följdverkningar av fel i PRODUKTEN. Samtliga ersättningar och skadestånd kan aldrig överstiga avgiften för PRODUKTEN under perioden felet inträffat, räknat från tidpunkten då felet meddelats ENHANZA.

ENHANZA ska inte hållas ansvarig för fel eller brister som är orsakade av händelser eller omständigheter som ligger utanför dennes kontroll.

 

10. Sekretess

ENHANZA ansvarar för att affärskänslig information från KUNDEN inte sprids vidare till tredje part. I undantagsfall får dock datan passera genom eller förvaras i en tredje parts infrastruktur om det krävs för att leverera PRODUKTEN, t.ex. genom ett verktyg för att konvertera data eller lagring på en säker server.

 

 


¹ Labour Cost Index (LCI) för tjänstemän inom näringsgren J – ”Informations- och kommunikationsverksamhet” som ges ut av Statistiska Centralbyrån, SCB. Det preliminära indexet som sätts i kvartal 3 används.

Scroll to Top