Omorganisation av DHL-Transportörerna

DHL Transportörernas Intresse AB (dhlt.se) är en intresseorganisation som samordnar omkring 100 svenska åkerier som alla kör på uppdrag åt DHL. Organisationen har funnits sedan 1953 och har sitt kansli i Stockholm.

Styrelsen efterlyste en mer effektiv och digitaliserad organisation med modernt ledarskap.

Lösningen

Verkställande direktören (VD) ersattes av Jon Shubeli (Enhanza), som drev igenom nedan.

 • Kontoplanen gjordes om för en mer effektiv ekonomisk styrning.
 • En omfattande digitalisering inom alla verksamhetsområde genomfördes.
 • 100% humankapital (kunskap hos medarbetarna) balanserades med stora delar strukturkapital (processer, dokumentation och system).
  En ny digital kunskapsbank utgjorde basen för en ständigt lärande organisation.
 • Administrativa uppgifter automatiserades, systematiserades eller avvecklades.
 • Lokalerna utnyttjas mer effektivt genom att delar hyrdes ut.

Resultatet

I lagarbete med styrelse, medarbetare och inhyrda konsulter.

 • Värdeskapande. 90% av ägarna anser att organisationen skapar mer värde.
 • Ekonomisk resultat. Efter att i årtionde uppvisat ett negativt resultat om ca 2 miljoner årligen hamnade resultatet i balans redan första räkenskapsåret.
 • Digitalisering. Återkommande moment har automatiserats. Ägarna har fått tillgång till kraftfulla IT-verktyg för ökad kontroll, lönsamhet och kvalité.
 • Administration. Rollen ”Administratör” kunde avvecklas. Inhyrd redovisningskonsult kunde anlitas en halvdag per månad istället för heldag per vecka.
Scroll to Top